Põhikiri

„Mittetulundusühingu Keila RK“ põhikiri

I ÜLDSÄTTED
1.1 Mittetulundusühing Keila RK (edaspidi ühing) on avalikes huvides tegutsev
organisatsioon, mille asukohaks on Eesti Vabariik, Harjumaa, Keila Linn, Nurmenuku 16,
76603.
1.2 Ühingu eesmärgiks on peredele laste arengut ja toimetulekut soodustavate teenuste ja
nõustamise pakkumine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
1.2.1 rehabilitatsiooniteenuste pakkumine rehablitatsioonimeeskonna kaasabil
1.2.3 nõustamine, koolitused jm lapse arengut soodustavad tegevused
1.2.4 ürituste korraldamine

II LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
2.1 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma
ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja
väljaarvamise korraldab ühingu juhatus.
2.2 Ühingu liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt
igakülgset teavet ühingu tegevuse kohta.
2.3 Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
2.4 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
2.4.1 ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.4.2 on esitanud ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.
2.5 Ühingul on toetajaliikmed, kes osalevad vabatahtlikult ühingu tegevuses, kuid kes on
vabastatud liikmemaksude tasumisest ja kellel puudub õigus üldkoosolekul hääletada.
2.6 Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid
soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi
teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega
seotud isikutele.

III JUHTIMINE
3.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad
osaleda kõik ühingu liikmed.
3.2 Üldkoosoleku kokkukutsumisel, kvoorumil ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.
3.3 Ühingu juhatus valitakse kolmeks aastaks ja sinna võib kuuluda kuni kolm liiget, kelle
määrab üldkoosolek.
3.4 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline,
kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest, otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3
häälteenamust.
3.5 Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.

IV MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
4.1 Ühing võib vastavalt seadusele tegeleda majandus- ning koolitustegevusega ja anda
välja stipendiume.
4.2 Ühing lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
4.3 Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse järelejäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste ja usuliste ühenduste
nimekirja liikmeks olevale sarnase eesmärgiga organisatsioonile või avalik-õiguslikule
juriidilise isikule.

Põhikiri on kinnitatud 5.jaanuaril 2014 aastal toimunud Ühingu asutamiskoosolekul.