Sotsiaalse rehabilitatsiooni (SRT) teenus

Sotsiaalset rehabilitatsiooniteenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet, kelle partner  MTÜ Keila RK on aastast 2014. Sotsiaalse rehabilitatsiooni eesmärk on saavutada võimalikult iseseisvalt elamine, võimetekohase hariduse ja tööks vajalike oskuste omandamine, võimetekohane osalemine ühiskonnaelus, eelduste loomine võimetekohasele tööle asumiseks.

SRT on kompleksne teenus, st et inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste  (nt tugiisik, taastusravi) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide (rehabilitatsioonimeeskonna) sekkumist.

Teenuseid osutatakse nii individuaalselt kui perele või grupis, välja arvatud arsti teenus, mida osutatakse ainult individuaalselt.

Teenus on ajaliselt piiritletud, st seda ei osutata pidevalt ega eluaegselt, vaid eesmärgi täitmiseks vajaliku aja jooksul.

SRT lapsele

Lapse rehabilitatsioonivajadust hindab rehabilitatsioonimeeskond, kes koostab rehabilitatsiooniplaani.

Teenust saavad

  • alla 16-aastased sügava, raske ja keskmise puudega  lapsed
  • alla 18-aastased lapsed, kellel ei ole tuvastatud puuet, kuid kohalik omavalitsus (KOV) on hinnanud lapse abivajavaks.

Täpne info siit: Laste sotsiaalne rehabilitatsioon | Sotsiaalkindlustusamet

 
SRT täiskasvanule 

Teenust saavad
  • tööealine (puuduv töövõime )
  • pensioniealine

Täpne info siitSotsiaalse rehabilitatsiooni teenus tööealistele ja pensioniealistele | Sotsiaalkindlustusamet

Pane tähele!

  • Rehabilitatsioonivajadust hinnatakse eraldi puude tuvastamisest. Puude tuvastamise kohta saad soovi korral lugeda siit: https://bit.ly/2WyK3bu